സത്യമാണ് നമ്മൾ അതീവഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിത്തുടങ്ങുന്നു 😌

സത്യമാണ് നമ്മൾ അതീവഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിത്തുടങ്ങുന്നു 😌നിങ്ങൾ സേഫ് ആണോ ?
ആണ് അല്ല

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *